Mara Superior, “Italia Ti Amo Teapot”, 2006, detail